Begrippenlijst uitvaartverzekering

Op deze pagina treft u een overzicht van begrippen die vaak worden gebruikt bij uitvaartverzekeringen.

Afkoopsom

Op het moment dat je een uitvaartverzekering wilt opzeggen dan kun je deze in bepaalde omstandigheden afkopen. Hiermee komt de uitvaartverzekering te vervallen, en betaal je geen maandelijkse premie meer. Er is dan ook geen dekking of uitkering bij overlijden. De afkoopwaarde wordt berekend door de uitvaartverzekeraar. Het afkopen van een uitvaartverzekering is alleen mogelijk bij een kapitaalverzekering. Dit is een verzekeringsvorm waarbij er een geldbedrag wordt uitgekeerd bij overlijden. Bij een naturaverzekering is het niet mogelijk om af te kopen. Er wordt bij een naturaverzekering namelijk een pakket aan diensten geleverd, bijvoorbeeld rouwvervoer, de grafkist en de uitvaartverzorging. Het is niet mogelijk om deze diensten af te kopen. Om je uitvaartverzekering af te kopen stuur je een formeel schrijven naar de uitvaartverzekering. In deze brief of e-mail vermeld je je polisnummer, NAW-gegevens en geef je aan dat je wilt afkopen.

Afleggen

Vlak na het overlijden wordt een overledene gewassen en gekleed. Deze handelingen vallen onder de definitie van afleggen. Doorgaans worden deze handelingen uitgevoerd door de uitvaartverzorger, indien gewenst wordt dit door de familie gedaan, al dan niet met ondersteuning van de uitvaartondernemer. Ook het eventueel aanbrengen van make-up, het kapsel in model brengen, eventueel scheren en het dichten van de lichaamsopeningen vallen hieronder.

Akte van overlijden

Op het moment dat iemand is overleden moet de burgerlijke stand van de gemeente worden ingelicht. Dit dient te gebeuren in de gemeente waar het overlijden heeft plaats gevonden. Er wordt dan een akte van overlijden opgemaakt. Hier kan op verzoek een uittreksel van worden verstrekt. Het is verstandig om meerdere uittreksels van overlijden op te vragen omdat dit door diverse instanties kan worden opgevraagd om formele zaken af te handelen.

Assurantiebelasting

Over een groot deel van de verzekeringen wordt assurantiebelasting geheven. Er is een uitzondering voor verzekeringen die ‘noodzakelijk’ zijn. Uitvaartverzekeringen vallen onder deze categorie. Over uitvaartverzekeringen wordt dus geen assurantiebelasting geheven. De assurantiebelasting wordt door uitvaartverzekeraars bovenop de premie berekend omdat deze belastingplichtig is. Assurantiebelasting wordt vaak vergeleken met BTW. In de wet is vastgelegd voor welke type verzekeringen belasting moet worden afgedragen door de verzekeraars. Uitvaartverzekeringen zijn dus vrijgesteld van assurantiebelasting.

Begunstigste

De begunstigste is doorgaans de polishouder van de uitvaartverzekering, oftewel de rechtspersoon van de verzekering. De uit te keren bedrag bij overlijden wordt op de rekening van de begunstigste gestort. Er is alleen sprake van een begunstigste bij een kapitaalverzekering of combinatieverzekering. Bij deze vormen van uitvaartverzekeringen wordt namelijk een bedrag uitgekeerd bij overlijden. Bij een naturaverzekering is er geen sprake van een begunstigste. Feitelijk gezien in de uitvaartondernemer, waar de diensten worden afgenomen bij een naturaverzekering, de begunstigste.

BSN Burgerservicenummer

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). Het burgerservicenummer wordt gebruikt voor de verwerking van persoonsgegevens. De gegevens van het BSN wordt gedeeld met geautoriseerde partijen als de Belastingdienst, Kamer van Koophandel en ook uitvaartverzekeraars.

Begrafenisverzekering

Een begrafenis kan al snel €8.000,- euro gaan kosten. Heb je dit geld niet achter de hand dan kun je een begrafenisverzekering afsluiten. Je betaalt maandelijks premie aan de begrafenisverzekeraar zodat je nabestaanden niet de begrafenis hoeven te betalen.  Kom je te overlijden? Dan wordt de begrafenis geregeld zoals afgesproken.

Lees hier meer over een begrafenisverzekering

Carenzjaren

Uitvaartverzekeraars hanteren carenzjaren om misbruik van de verzekering te voorkomen. Zoals brandverzekeringen geen brandend huis willen verzekeren, zo willen uitvaartverzekeraars voorkomen dat ze iemand verzekeren waarvan het zeer waarschijnlijk is dat de uitvaart snel zal plaatsvinden, bijvoorbeeld bij ziekte.

Lees hier meer over Carenzjaren

Erfenis

Het gaat hier om het bezit, maar ook de schulden van de overledene. In het erfrecht in Boek 4 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek staat het reglement wat hiermee gebeurt. Degene die een erfenis achterlaat kan tijdens of na het afsluiten opgeven wat hij of zijn graag wil achterlaten. Uiteraard zijn schulden niet altijd te voorzien.

Voor potentiële erfgenamen is het belangrijk om te weten dat erfgenamen alles aanneemt, ook eventuele schulden. Meer informatie op Wikipedia.

Familiegraf

Dit is een graf waarin verschillende familieleden begraven kunnen worden. Een familiegraf is extra diep zodat er ruimte is voor meerdere grafkisten die op elkaar geplaatst kunnen worden.

Gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt in bijna altijd om een gezondheidsverklaring gevraagd. Dit is een formulier dat wordt ingevuld door degene die een uitvaartverzekering wil afsluiten. Een uitvaartverzekeraar beoordeelt aan de hand van de gezondheidsverklaring de medische situatie van een nieuwe verzekerde. De gezondheidsverklaring wordt gebruikt om het risico van overlijden in te schatten. De gezondheidsverklaring dient zo eerlijk mogelijk te worden ingevuld. De antwoorden die worden gegeven in de gezondheidsverklaring zijn van invloed op de hoogte van de premie van uitvaartverzekering. Als er aantoonbaar wordt gefraudeerd met de gezondheidsverklaring dan heeft de uitvaartverzekeraar het recht om verzekering stop te zetten of zelfs geen niet uit te keren in geval van overlijden.

Grafrechten

Een graf wordt in alle gevallen een bepaalde periode betaald. Meestal vanaf tien tot dertig jaar, soms zelfs voor onbepaalde tijd.
Over de betaalde periode hebben de nabestaanden grafrechten. Deze vervallen na deze periode.

Groene uitvaart

Een groene uitvaart is een natuurvriendelijke en milieubewuste uitvaart. Er zijn diverse aspecten aan een reguliere uitvaart die niet goed zijn voor het milieu. Een groene uitvaart kan zeer uitgebreid, waarbij alle elementen van de uitvaart zo milieuvriendelijk zijn. Een voorbeeld; een elektrisch lijkauto.

Indexatie

Over het algemeen stijgen de kosten van een uitvaart ieder jaar. Als u een uitvaartverzekering of begrafenisverzekering met indexatie afsluit dan betekent dit daar de dekking meegroeit met de stijgende uitvaartkosten.

Overlijdensakte

Het is gebruikelijk dat je bij overlijden een doktersverklaring van overlijden overhandigt. Hierna wordt er een officiële overlijdensakte afgegeven. In de meeste gevallen wordt dit proces door de uitvaartondernemer geregeld.

Testament

In het testament staan de details over de verdeling van de erfenis.

Verklaring van Erfrecht

Dit is de informatie over de verdeling van de erfenis. De notaris beheert de Verklaring van Erfrecht. Deze verklaring is opvraagbaar voor erfgenamen.

Volmacht

Het is mogelijk om iemand een volmacht toe te kunnen. Deze persoon, ook wel de gevolmachtigde, is verantwoordelijk voor het regelen van de nalatenschap. De persoon met een volmacht wordt aangewezen door de erfgenamen.

Alle uitvaartverzekeringen vergelijken?

Vergelijk alle uitvaartverzekeraars in één handig overzicht.